Matouš Pilnáček - Síťová analýza postav Zeměplochy

13.11.2012 18:46

 

Výchozí data

Uzly v síti představují postavy z knižní série Úžasná Zeměplocha, jejímž autorem je Terry Pratchett. Vazba mezi jednotlivými postavami vzniká, pokud vystupují společně alespoň v jedné knize. Jako výchozí seznam postav byl požit seznam na https://ankh.ic.cz/postavy.php. V průběhu analýzy se tento seznam neukázal jako úplně vhodný – chybí zde některé významnější postavy (Mort, Vlahoš von Rosret). Naopak některé knihy (Barva kouzel, Lehké fantastično, Magický prazdroj) zde jsou podrobněji zpracovány a jsou zde tedy i jejich méně významné postavy. Tyto nepřesnosti je nutno při interpretaci dat brát v potaz.

K postavám pak byly přiřazeny všechny knihy, ve kterých vystupují jako významnější postavy (nebyla zahrnutá tzv. camea). Údaje o knihách byly brány z https://wiki.lspace.org/wiki/Category: Discworld_characters; tyto stránky lze považovat za důvěryhodný zdroj a data jsou v tomto ohledu velmi kvalitní. 

Samotný seznam postav byl z kapacitních důvodů očištěn o zvířata, bohy, Igory a další nehumanoidní postavy (např.: A'tuin, Gaspoda, Eroll). Výjimky tvoří pouze Krysí Smrť a Zavazadlo z důvodů jejich důležitosti. Veškeré vazby byly pro potřeby výpočtů symetrizovány a dichotomizovány. Celkem je v analýze zahrnuto 86 uzlů a 677 vazeb mezi nimi.

Graf. č. 1: Distribuce počtu vazeb

Jak je vidět z výše uvedeného grafu distribuce vazeb se mírně podobá mocninnému rozdělení. Modus vazeb je 15, ale existuje i uzel s extrémně vysokým počtem 60 vazeb.

Míry centrality

V následujících tabulkách můžete vidět vždy prvních 20 uzlů seřazených dle charakteristik degree a betweenness:

Tabulka č.1: Prvních dvacet uzlů; řazeno podle ukazatele degree

ID

Postava

Degree

Betweenness

34

Knihovnik

56

1005

75

Vetinari

40

309

48

Mrakoplas

39

337

82

Zavazadlo

39

337

71

Tracnik

33

93

39

Kvestor

33

183

81

Zatraceny_hlupec_Johnson

32

139

60

Rozsafin_Ctibum

30

174

35

Kolik_Atsepicnu

29

89

32

Karotka_Rudykopalsson

28

57

63

Smrt

28

127

49

Navazka

27

41

42

Lord_Odkraglli

26

36

30

Hugolin_Vysmesek

26

63

19

Dvoukvitek

26

132

58

Reginald_Pulbotka

25

20

40

Leonardo_da_Quirm

25

66

3

Albert

25

82

53

Pani_Bochankova

23

11

20

Elanius

22

11

Tabulka č.2: Prvních dvacet uzlů; řazeno podle ukazatele betweenness

ID

Postava

Degree

Betweenness

34

Knihovnik

56

1005

48

Mrakoplas

39

337

82

Zavazadlo

39

337

75

Vetinari

40

309

39

Kvestor

33

183

60

Rozsafin_Ctibum

30

174

7

Babi_Zlopocasna

19

141

81

Zatraceny_hlupec_Johnson

32

139

19

Dvoukvitek

26

132

63

Smrt

28

127

71

Tracnik

33

93

35

Kolik_Atsepicnu

29

89

29

Hrun

18

88

37

Kruximor

17

84

13

Conina

10

84

3

Albert

25

82

80

Ysabell

21

74

40

Leonardo_da_Quirm

25

66

30

Hugolin_Vysmesek

26

63

32

Karotka_Rudykopalsson

28

57

 

Nejvyšší degree i betweenness má (poněkud překvapivě) postava Knihovník, která se vyskytuje ve velkém množství knih s velmi různorodou tématikou. Vystupuje jak v rozsáhlé sérii Čarodějky, tak se vyskytuje často i v knihách Noční hlídky. Jeho vysoké degree je částečně také způsobeno zapojením do knih série Mrakoplaš, ze kterých je v sítí mnoho postav (viz kapitola výchozí data).

Vetinari, Mrakoplaš a Zavazadlo jsou velmi významné postavy knižní série a jejich vysoké degree a betweenness je naprosto logické. Mrakoplašovi a Zavazadlu míry centrality opět částečně zvyšuje metodika výběru postav. U Vetinariho tento metodologický problém nehrozí a jeho roli lze v knižní sérii označit za opravdu centrální.

Graf č. 2: Závislost degree na betweenness

V uvedeném grafu můžeme vidět vztah dvou dříve vypočítaných charakteristik. Graf je proložen kvadratickou regresí pro lepší orientaci. Z grafu jsou vyloučeny uzly Knihovník, Mrakoplaš, Zavazadlo a Vetinari, které mají extrémně vysoké betweenness a snižovaly by tak přehlednost grafu.

V grafu jsou červeně vyznačeny čarodějky Bábi Zlopočasná a Stařenka Oggová, které jsou významnými propojovatelkami mezi podskupinami Čarodějky a mágové a Město Ankh-Morpork (viz níže). Za povšimnutí také stojí zelená skupina Noční hlídky (Tračník, Karotka, Navážka, Půlbotka, Angua, Sibyla, Jeefes, Elánius). Tyto postavy téměř vždy vystupují v knihách společně a tvoří relativně uzavřenou skupinu. Díky tomu mají o něco vyšší stupeň vazeb oproti svému betweenness. Jsou ovšem natolik propojeni s podskupinou město Ankh-Morpork, že je následující analýza podskupin jako samostatnou podskupinu neodhalí.

Žlutě jsou vyznačeny uzly, které mají vysoké betweenness díky metodologickým chybám. Conina a Kruximor spojují se sítí jinak osamělé uzly a díky tomu jim vychází vysoké betweenness. Hrun je propojovatelem knih Lehké Fantastično a Barva kouzel, které jsou špatným výběrem postav nadreprezentovány.

Podskupiny

Pro hledání podskupin byla použita metoda Factions s 4 předpokládanými skupinami. Byly odhaleny 3 skupiny (viz obr. č. 1) a několik nezařaditelných uzlů.

První skupina (označena modrou barvou) by při jisté míře zjednodušení šla nazvat jako Město Ankh-Morpork. Jde o hlavní město světa knižní série a většina postav v této skupině v něm žije nebo v něm tráví čas v průběhu knih. Do této skupiny je zahrnuta i výše zmíněná skupina postav z Noční hlídky.

Druhá skupina (označena šedou barvou) by mohl náležet název série Mrakoplaš. Jde o postavy, kde ústřední postavy tvoří nerozlučná dvojice Mrakoplaš a jeho Zavazadlo. Při pohledu na graf zde lze odhalit i tři hlavní knihy Mrakoplašovi série (Barva kouzel, Lehké fantastično a Magický prazdroj). Jde právě o knihy, jejichž postavy byly ve výchozích datech podrobněji zpracovány.

Poslední skupina (označena červeně) by nejlépe příslušelo označení Čarodějky a mágové. Zde je označení opět poměrně přesné až na zahrnutí několika výjimek jako obyvatele vesnice Kyselá prdel Gordy Kováře, který ovšem přímo souvisí s knižní sérií Čarodějky.

Toto rozdělení sítě se ukazuje jako velmi efektivní. Jediným problematickým místem je oddělení skupiny postav Smrť, Krysí Smrť, Albert a Zuzana (podskupina Město Ankh-Morpork) od postavy Ysabell (podskupina Mrakoplaš), které vystupují velmi často společně a pro znalce série, který by

Obr. č. 1: Vizualizace sítě, rozdělení na 4 poskupiny metodou factions

nepoužíval SNA, by tvořili taktéž samostatnou podskupinu postav. Na jejich rozdělení do dvou podskupin by mohla mít vliv chybějící postava Mort, která by mohla skupinu ještě více propojit. Její význam byl ovšem testován a na rozložení podskupin postava neměla žádný vliv. Problém spíše způsobuje velké zapojení Smrtě a Alberta do ostatních knih.

V grafu je také dobře vidět nadměrné množství postav z knih Lehké Fantastično, Barva kouzel a Magický prazdroj a jejich rozdělení do jednotlivých knih:

Obr. č. 2: Výřez z vizualizace sítě s rozdělením do jednotlivých knih

Použité programy

Borgatti, S. P., Everett, M. G., Freemann, L. C. 2002. Ucinet for Windows: Software for Social Network Analysis. Harvard, MA: Analytic Technologies.

Borgatti, S. P. 2002. Netdraw Network Visualization. Analytic Technologies: Harvard, MA.

—————

Zpět