Lada Železná a Síťová analýza publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR

14.01.2011 15:17

 

Síťová analýza publikační činnosti Sociologického ústavu AV ČR

 1. Popis výchozích dat

2. Grafický popis sítě

3. Interpretace centrálních uzlů

4. Interpretace podskupin

5. Závěr

 1. Popis výchozích dat

 Pro síťovou analýzu jsem zvolila publikační činnost členů Sociologického ústavu AV ČR. Uzly tvořili jednotliví pracovníci, kteří v rámci své vědecké práce publikovali ve vlastních monografiích, podíleli se na monografiích jiných autorů či ve vědeckých článcích a sbornících. Seznam pracovníků a většina dat o jejich publikační činnosti byla získána z webových stránek Sociologického ústavu (https://www.soc.cas.cz), případně dohledána jinde na internetu.

Z vybraných pracovníků jsem utvořila matici, kde kritériem pro vytvoření vazby bylo, zda daný pracovník spolupracoval s jiným pracovníkem alespoň na jedné publikaci, článku atd. Spolupráce je zde chápána jako spoluautorství či případ, kdy vědec publikoval v monografii jiného zaměstnance Sociologického ústavu, či publikovali ve stejném sborníku, pokud jeden z nich byl zároveň editorem tohoto sborníku. Matice tedy neobsahuje data o síle vazby, ale zaznamenává pouze, zda vazba existuje. Zároveň v ní také není zaznamenána informace o směru vazby.

Poté co byla matice nahrána do programu Ucinet, provedla jsem dále symetrizaci dat, protože ne všechny páry si vzájemně odpovídaly (seznam publikací u jednotlivých pracovníků pravděpodobně nebyl ve všech případech kompletní či se jednalo o chyby zaznamenání).

 2. Grafický popis sítě

 

obr.1. Síť pracovníků SÚ AV (bez atributů)

  Aby síť získala větší přehlednost, byl dále k datům přidán atribut, který rozlišoval pracovníky podle oddělení, ve kterém pracují. Tak je možné určit, které oddělení má vysoce propojené pracovníky publikační činností, které uzly sehrávají roli zprostředkovatelů vazeb mezi jednotlivými odděleními atd.

 

obr.2. Síť pracovníků SÚ AV (s atributem oddělení)

 Oddělení:

 

  3. Interpretace centrálních uzlů

 Centralitu uzlů jsem zjišťovala pomocí měření betweenness (mezilehlosti) a vypočtením stupně uzlů (degree). Výsledky jsou zobrazeny v následujících tabulkách.

 A) BETWEENNESS                                       

                                                                               Betweenness nBetweenness

                            

   37                Jiri Safr                                             154.652       14.306

   36                Jana Stachova                                 109.435       10.123

   18                Jindrich Krejci                                   84.595        7.826

   16                Marta Kolarova                                71.329        6.598

   46                Jana Vobecka                                   69.095        6.392

   17                 Tomas Kostelecky                                68.724        6.357

   40                 Milan Tucek                                         53.820        4.979

   45                 Jiri Vinopal                                          47.892        4.430

   15                 Tomas Katrnak                                    46.000        4.255

   11                 Hana Haskova                                     45.329        4.193

   48                 Katerina Vojtiskova                              41.805        3.867

   42                 Zdenka Vajdova                                   36.923        3.416

   27                 Zdenka Mansfeldova                             36.385        3.366

   13                 Jana Chaloupkova                                35.417        3.276

    8                 Radka Dudova                                     35.095        3.247

   41                 Zuzana Uhde                                       34.249        3.168

   35                 Petr Sunega                                        33.863        3.133

   28                 Hana Marikova                                    28.753        2.660

   10                 Dana Hamplova                                   26.580        2.459

   32                 Petra Rakusanova                                26.535        2.455

   39                 Hana Tenglerova                                  23.243        2.150

   34                 Natalie Simonova                                 21.689        2.006

   33                 Marketa Sedlackova                             20.462        1.893

   47                 Marta Vohlidalova                                 18.687        1.729

    4                 Daniel Cermak                                     18.189        1.683

   31                 Klara Plecita                                        16.731        1.548

   44                 Jiri Vecernik                                        13.186        1.220

   20                 Daniel Kunstat                                     12.886        1.192

    7                 Alice Anna Cervinkova                           11.850        1.096

    3                 Nadezda Cadova                                  11.010        1.019

   23                 Lukas Linek                                         10.935        1.012

   26                 Pat Lyons                                           9.352        0.865

    9                 Lumir Gatnar                                       7.548        0.698

   22                 Tomas Lebeda                                     7.522        0.696

   14                 Michal Illner                                        7.451        0.689

   29                 Zdenek R. Nespor                                6.718        0.621

   19                 Alena Krizkova                                    5.302        0.491

   24                 Marcela Linkova                                   4.869        0.450

    5                 Marie Cermakova                                 4.282        0.396

    6                 Jan Cervenka                                      4.082        0.378

   38                 Ondrej Spacek                                    2.746        0.254

   21                 Tomas Lacina                                      2.665        0.247

   30                 Vera Patockova                                   1.540        0.142

    2                 Josef Bernard                                     1.318        0.122

   25                 Martin Lux                                          0.262        0.024

    1                 Vladimir Benacek                                 0.000        0.000

   43                 Martin Vavra                                       0.000        0.000

   12                 Julia Häuberer                                     0.000        0.000

       

B) DEGREE                            

                                                               OutDegree       NrmOutDeg    

                            

   18                 Jindrich                            15.000             31.915      

   28                 Hana Marikova                14.000             29.787      

   17                Tomas Kostelecky            14.000             29.787      

   16                 Marta Kolarova              13.000             27.660     

   11                 Hana Haskova                13.000             27.660      

   36                Jana Stachova                13.000             27.660      

   40                 Milan Tucek                    13.000             27.660       

   41                 Zuzana Uhde                     12.000             25.532      

   37                 Jiri Safr                           12.000             25.532      

   46                 Jana Vobecka                    12.000             25.532      

   42                 Zdenka Vajdova                11.000             23.404      

    8                 Radka Dudova                   11.000             23.404     

   13                 Jana Chaloupkova              11.000             23.404      

   10                 Dana Hamplova                 11.000             23.404      

   27                 Zdenka Mansfeldova          10.000             21.277      

   35                 Petr Sunega                      10.000             21.277      

   19                 Alena Krizkova                  10.000             21.277       

   32                 Petra Rakusanova              9.000               19.149      

   47                 Marta Vohlidalova               9.000               19.149      

    7                 Alice Anna Cervinkova        9.000               19.149           

    4                 Daniel Cermak                  9.000               19.149      

   45                 Jiri Vinopal                        8.000               17.021      

   24                 Marcela Linkova                 8.000               17.021      

    5                 Marie Cermakova              8.000               17.021      

   31                 Klara Plecita                      8.000               17.021      

   30                 Vera Patockova                 7.000               14.894      

   14                 Michal Illner                      7.000               14.894      

   23                 Lukas Linek                      7.000               14.894      

   39                 Hana Tenglerova                6.000               12.766      

   33                 Marketa Sedlackova           6.000               12.766      

   48                 Katerina Vojtiskova            6.000               12.766      

    2                 Josef Bernard                   6.000               12.766      

   34                 Natalie Simonova               6.000               12.766      

   44                 Jiri Vecernik                      6.000               12.766      

   22                  Tomas Lebeda                  6.000               12.766      

   29                 Zdenek R. Nespor              6.000               12.766      

    3                 Nadezda Cadova                5.000               10.638      

    9                 Lumir Gatnar                    5.000               10.638      

    6                 Jan Cervenka                    5.000               10.638      

   26                 Pat Lyons                         5.000               10.638      

   20                 Daniel Kunstat                   5.000               10.638      

   25                 Martin Lux                        3.000               6.383        

   15                 Tomas Katrnak                  3.000               6.383       

   21                 Tomas Lacina                    3.000               6.383       

   38                 Ondrej Spacek                  3.000               6.383       

    1                 Vladimir Benacek               1.000               2.128       

   43                 Martin Vavra                     1.000               2.128       

   12                 Julia Häuberer                   1.000               2.128

 

 V případě betweenness hraje centrální roli především Jiří Šafr, vysokou centralitu vykazuje také Jana Stachová, Jindřich Krejčí, Marta Kolářová a Jana Vobecká. Pro interpretaci je zajímavé sledovat zařazení centrálních bodů do jednotlivých oddělení Sociologického ústavu. Jiří Šafr a Marta Kolářová spadají do oddělení Studia sociální struktury a Marta Kolářová a Jana Vobecká do oddělení Lokální a regionální studia. Z toho lze usuzovat, že se tato oddělení propojují spoluprací na publikační činnosti a lze od nich očekávat určitou multidisciplinárnost.

Centrální úloha Jiřího Šafra je zřetelná také na grafickém znázornění sítě dle atributu oddělení, kde je patrné, že Jiří Šafr je napojen na většinu ostatních oddělení.

 Měřením centrality pomocí degree byl zjištěn jako centrální uzel Jindřich Krejčí. Dalšími centrálními body jsou Hana Maříková a Tomáš Kostelecký a dále Marta Kolářová, Hana Hašková, Jana Stachová a Milan Tuček. Tyto osoby lze považovat za centrální především z hlediska počtu osob, se kterými spolupracovaly ve své publikační činnosti. Tak například vychází jako vysoce centrální uzly Hana Maříková a Hana Hašková, které spadají do oddělení Genderu, které vykazuje vysokou míru propojenosti mezi uzly, které pod tento atribut patří. Podobná situace je i v oddělení Lokální a regionální studia, kam jsou zařazeny uzly Jana Stachová a Jana Vobecká, a kde je také možné pozorovat úzké vazby. Aby však byl uzel centrálním, je třeba také jeho napojení na další atributy.

 Srovnáním degree a betweenness je patrné, že uzly, které hrají centrální roli zprostředkovatele (betweenness) jsou především ty, které mají napojení na ostatní atributy, zatímco v případě degree hraje větší roli propojenost v rámci vlastního atributu. Jinými slovy, pokud je uzel centrální z hlediska stupně vazby, nemusí být centrální také z hlediska role zprostředkovatele mezi různými uzly v síti.

 4. Interpretace podskupin

Pro identifikaci podskupin byla v programu Ucinet použita procedura Cliques. Byla zadána minimální velikost podskupiny čtyři členové, protože při použití tříčlenných skupin bylo klik celkově 72, vzhledem k poměrně velké celkové propojenosti dat, což by značně znesnadnilo možnosti analýzy. Výsledné podskupiny jsou znázorněny níže, v závorce je vždy uvedeno číslo oddělení, do kterého daný pracovník patří (viz. legenda oddělení u obr. 2).

 17 cliques found.

    1:  Dana Hamplova (2) Jindrich Krejci (8) Milan Tucek (7) Marta Vohlidalova (3)

    2:  Josef Bernard (5) Daniel Cermak (5) Tomas Kostelecky (5) Vera Patockova (2) Jana           Stachova (5)

   3:  Josef Bernard (5) Daniel Cermak (5) Tomas Kostelecky (5) Vera Patockova (2) Zdenka        Vajdova (5)

   4:  Josef Bernard (5) Tomas Kostelecky (5) Vera Patockova (2) Jana Vobecka (5)

    5:  Daniel Cermak (5) Michal Illner (5) Tomas Kostelecky (5) Vera Patockova (2) Jana    Stachova (5)

   6:  Daniel Cermak (5) Michal Illner (5) Tomas Kostelecky (5) Vera Patockova (2) Zdenka Vajdova (5)

   7:  Jan Cervenka (4) Dana Hamplova (2) Zdenka Mansfeldova (9) Milan Tucek (7)

    8:  Alice Anna Cervinkova (3) Hana Haskova (3) Marta Kolarova (7) Alena Krizkova (3)   Marcela Linkova (3) Hana Marikova (3)

    9:  Alice Anna Cervinkova (3) Hana Haskova (3) Alena Krizkova (3) Hana Marikova (3)   Zuzana Uhde (3)

    10:  Alice Anna Cervinkova (3) Alena Krizkova (3) Hana Marikova (3) Marta Vohlidalova (3)

    11:  Marie Cermakova (3) Radka Dudova (3) Hana Haskova (3) Alena Krizkova (3) Marcela      Linkova (3) Hana Marikova (3)

    12:  Marie Cermakova (3) Radka Dudova (3) Hana Haskova (3) Alena Krizkova (3) Hana          Marikova (3) Zuzana Uhde (3)

    13:  Marie Cermakova (3) Radka Dudova (3) Alena Krizkova (3) Hana Marikova (3) Milan         Tucek (7)

  14:  Radka Dudova (3) Alena Krizkova (3) Hana Marikova (3) Milan Tucek (7) Marta         Vohlidalova (3)

    15:  Michal Illner (5) Tomas Kostelecky (5) Vera Patockova (2) Jana Vobecka (5)

    16:  Dana Hamplova (2) Zdenka Mansfeldova (9) Milan Tucek (7) Marta Vohlidalova (3)

    17:  Dana Hamplova (2) Hana Marikova (3) Milan Tucek (7) Marta Vohlidalova (3)

 Základním předpokladem je, že podskupiny jsou založeny na členství v jednotlivých oddělení Sociologického ústavu. Tento předpoklad se však potvrzuje pouze u některých oddělení, a to především u oddělení Genderu (3) a dále oddělení Lokální a regionální studia (5). Především oddělení Genderu vykázalo analýzou podskupin velkou míru spolupráce svých spolupracovníků. Skupiny 9-12 jsou složeny čistě z pracovníků tohoto oddělení a dále skupiny 8, 13 a 14 ukazují určitou míru spolupráce s oddělením Genderu u Milana Tučka z oddělení Studia sociální struktury a Marty Kolářové z téže skupiny. Lze tedy očekávat určité propojení mezi oddělením Genderu a oddělením Studia sociální struktury.

Podskupiny 2-6 a 15 ukazují na propojení pracovníků oddělení Lokální a regionální studia. Výrazná je zde také spolupráce s Věrou Patočkovou z oddělení Hodnotové orientaci ve společnosti, protože Věra Patočková se objevuje ve všech podskupinách 2-6 a 15.

Kromě těchto třinácti výrazných podskupin založených na oddělení Genderu a oddělení Lokální a regionální skupina, je možné analyzovat další čtyři skupiny, které vykazují menší míru homogenity, co se přiřazení pracovníků do jednotlivých oddělení týče. Jedná se o skupinu 1, 7, 16 a 17. Ve všech těchto skupinách se však objevují jména Dany Hamplové a Milana Tučka.

Je třeba si uvědomit, že podskupiny jsou v tomto případě silně vázány na celkové množství publikační činnosti, kterou pracovníci vykazují. Dále, použitím minimální velikosti skupiny čtyři byly do jisté míry „znevýhodněny“ oddělení, které mají menší počet členů, a proto nebyla tímto způsobem analýzy mnohá propojení zaznamenána, nelze toho však usuzovat na nespolupráci v rámci oddělení. Stejně tak nelze usuzovat na nízké propojení spolupráce jednotlivých oddělení, protože analýza pomocí klik s minimální velikostí skupiny čtyři zaznamenala pouze nejvýraznější spojení. Pro podrobnější analýzu by bylo třeba interpretovat skupiny s nižší minimální velikostí podskupiny či použití jiné funkce.

 5. Závěr

 Síťová analýza spolupráce pracovníků v rámci Sociologického ústavu AV ČR odhalila některé základní tendence, které se na tomto pracovišti vyskytují. Detailnější analýza by však vyžadovala užití některých dalších nástrojů a také vylepšení výchozích dat, například zahrnutím síly vazby v podobě počtu publikací, na kterých jednotliví pracovníci spolupracovali.

 

—————

Zpět